//eBay Türkçe sözlük: Kapsamlı eBay ve eTicaret sözlüğü

eBay Türkçe sözlük: Kapsamlı eBay ve eTicaret sözlüğü

eBay Türkçe sözlük eBay’de alış veriş yapan bütün Türkler için çok önemlidir. eBay ve eTicaret sitelerinde kullanabileceğiniz en önemli sözcükleri sizin için derledik.

eBay Türkçe Sözlük “A”

abdicate                    vazgeçmek
above the average    ortalamanın üstünde
accept     kabul etmek
accord advantages    avantajlar tanımak
according to    -e göre
account balance      hesap bakiyesi
account experts board  hesap uzmanları kurulu
account       hesap, mevduat
accounting      muhasebe
accrue    tahakkuk etmek;çoğalmak,   birikmek;eklenmek
accrued interest   birikmiş faiz
accumulation of capital        sermaye birikimi
acknowledgement of debt    borcun onaylanması
active    faal/etkin
activity        faaliyet / etkinlik
added value     katma değer
additional charge     ilave ücret, zam
additional expenses     ilave masraf
addresser      gönderen
adopt     kabul etmek
advance payment     avans ödemesi
advantage      fayda, yarar, avantaj
advertise        reklam yapmak
advertisement    reklam
advertising agency      reklam şirketi
adviser      danışman, reklam veren kişi
affirm    doğrulamak
after-hours dealings     mesai sonrası alım-satımlar
agency     kurum; ajans; daire; birim
agent     temsilci, acente
aggregate expenditure  toplam harcamalar

eBay Türkçe Sözlük

aggregate income                   toplam gelir
agree upon        anlaşmak
agree  anlaşmak, mutabakatavarmak
agreement on pre-shipment inspection  sevkiyat öncesi kontroleilişkin anlaşma
agreement                        anlaşma, muvafakat
aim at   amaçlamak
all expenses      bütün masraflar
all rights reserved  her hakkı saklıdır
allocate  tahsis etmek, dağıtmak
allocated appropriation  tahsis edilen ödenek
allocation of funds    fonların tahsisi
allocation  tahsisat, dağıtım
amend   tadil etmek
amendment of a provision  bir hükümde değişiklikyapma
amendment to a treaty  antlaşmada değişiklikyapılması
amendment   değiştirme, tadilat yapma
amount of a compensation  tazminat tutarı
amount      miktar; tutar, meblağ
an income tax immunity form  gelir vergisi muafiyet formu
analysis     çözümleme/tahlil
analyze      tahlil etmek
annual         yıllık
annul   iptal etmek
answer   yanıt
appearance  görünüş
appliance  alet
application of procedures  usullerin uygulanması
application  uygulama; başvuru
apply a reduction  indirim uygulamak
apply in its entirety            bütünüyle uygulamak
apply in person    şahsen başvurmak
apply to  başvurmak
apply    uygulamak; başvurmak
appropriate     ödenek ayırmak; uygun
eBay Türkçe Sözlük
appropriation  ödenek
appropriations     giderler; ödenekler
approval   onay, onaylama
approve  onaylamak
approved   onaylanmış
approves   onaylar
aquaculture  su ürünleriyetiştiriciliği/akuakültür
arbitration clause  tahkim hükmü,
arbitration committee for consumer problems  tüketici sorunları hakemheyeti
arbitration committee    tahkim komitesi
arbitration procedure  tahkim usulü
arbitration      tahkim, hakemlik
area   alan, bölge
arrangement   düzenleme
art     sanat,
article  madde; eşya; parça
assent    rıza; uygun bulma,
assessment     değerlendirme
assets       varlıklar, değerler,kıymetler
assign    ayırmak, tahsis/tayin etmek
assistance  yardım,destek, iane,muavenet
association agreements      ortaklık anlaşmaları
association   ortaklık
attain  erişmek, elde etmek;kazanmak
attorneyship   avukatlık
audit   muhasebe denetimi
author    yazar
authority    otorite, kurum
authorization   yetki verme
author’s royalties  yazarlık hakları
available balances  kullanılabilir bakiye
average     ortalama
award (decision) of an arbitration board:  tahkim kurulu kararı
award    hakem kararı

eBay Türkçe Sözlük “B”

back to back loan  karşılıklı kredi
back  destek, desteklemek
bad check  karşılıksız çek
bail  kefalet
bailee  emanetçi
bailment  kefalet, malları teminatolarak verme
balance of current account  cari işlemler dengesi
balance of debt  borç bakiyesi
balance of payments  ödemeler dengesi
balance of payments  ödemeler dengesi
balance sheet  bilanço
balance  denge; bakiye; bilanço
balanced budget  denk bütçe
balanced development  dengeli büyüme
balanced trade  dengeli ticaret
ban  yasaklamak
bank acceptance credit  banka kabul kredisi
bank account  banka hesabı
bank balance  banka bilançosu
bank check  banka çeki
bank deposit  banka mevduatı
bank endorsement  banka cirosu
bank interest  banka faizi
bank loan  banka kredisi
bank  banka
banker  bankacı
banker’s payment order  banka ödeme emri
banking commissions  bankacılık komisyonları
banking operations  bankacılık işlemleri
banking profession  bankacılık mesleği
banking transactions  bankacılık işlemleri
banking  bankacılık işlemleri
banner headline  manşet
bargain  pazarlık etmek
barter  takas, mübadele
base price  temel fiyat

eBay Türkçe Sözlük

basic requirements  temel gerekler
basic  temel
basis  esas; ilke, kural; temel,prensip
be approved  onanmak
be due  vadesi gelmek (senet vb.)
be overdue  vadesi geçmek
bearer  hamil
begin to operate  işletmeye almak
behalf  adına, namına, yerine
beneficiary  faydalanan, yararlanan
benefit  fayda, istifade; kâr; menfaat
benefit  kar, fayda
beside  yanında
besides  bunun yanı sıra
bid bond  geçici teminat
bid document  şartname
bid  ihale, teklif verme
bidder  ihaleye giren, teklif veren
bidding documents  ihale/teklif belgeleri
bidding law  ihale yasası
bilateral agreement  ikili anlaşma
bilateral trade  iki yanlı ticaret
bill of lading  konşimento
bill of Law  Kanun Tasarısı
bill of sale  satış faturası
bill  hesap; fatura; senet; poliçe
bill  senet, fatura
bills of guarantee  teminat senetleri
bills payable  ödenecek borç senetleri
bills receivable  alacak senetleri
binding contract  bağlayıcı sözleşme
binding  bağlayıcı
bio  biyo
bio-availability  biyo-mevcudiyet
biodegradable  biyolojik olarakparçalanabilen
bio-equivalence  biyo-eşdeğerlik
black market  karaborsa
blank bill  açık senet
blank cheque  açık çek

eBay Türkçe Sözlük

blank endorsement  açık ciro
blank signature  açığa imza
Board of Directors of the Bank  Banka Yönetim Kurulu
board of governors of the bank  banka guvernörler kurulu
Board of Governors of the Bank  Banka Guvernörler Kurulu
board  idare meclisi; kurul
body  birim, organ, kuruluş; kurum
bond  tahvil, bono, senet
border gate  sınır kapısı
border inspection post  sınır kontrol noktası
border trade  sınır ticareti
border  sınır, hudut
brand name  marka adı
brand  marka; cins; çeşit
bribe  rüşvet
bribery  rüşvet
bribery  rüşvetçilik
budget deficit  bütçe açığı
budget equilibrium  bütçe denkliği
budget  bütçe
burden-sharing  külfet paylaşımı, masrafpaylaşımı
business year  iş yılı
business  iş/meşguliyet
business  iş; meşguliyet
buy on credit  krediyle almak

eBay Türkçe Sözlük

buy  satın almak
buyer  satın alan
buyer’s credit  alıcı kredisi
buying forward  vadeli alım
by instalment  taksitle
by means of  vasıtasıyla
by product  yan ürün
by the way  sırası gelmişken
by way of  yoluyla
by-product  yan ürün
cadastre  kadastro
competent body  yetkili organ, yetkili birim
corruption  yolsuzluk

eBay Türkçe Sözlük

 

counterfeit  taklit, sahte
decision of an arbitration board  tahkim kurulu kararı
fraud  hile, sahtekârlık,dolandırıcılık
immovable purchased on a time share basis  devre mülk esasında satınalınan taşınmaz
notified body  onaylanmış kuruluş
on a non-discriminatory basis  ayrımcı olmayan birtemelde, ayrımyapılmaksızın
on a reciprocal basis  karşılıklılık temelinde
on an equitable basis  hakkaniyet temelinde
on behalf of the governments of the member states  üye devletlerin hükümetleriadına
on its behalf  kendi adına, kendi namına
pre-court settlement body (arbitration)  duruşma/yargılama öncesiçözüm organı (tahkim)
right to benefit  ararlanma/istifade etmehakkı
this regulation shall be binding in its entirety and directly applicablein the member states  bu tüzük üye devletlerdebütünüyle bağlayıcıdır vedoğrudan uygulanır.
to bring an action (before the court)  dava açmak burden yük,külfet
to have a binding force  bağlayıcı gücü olmak
to resignas a body  toplu olarak istifa etmek

eBay Türkçe Sözlük “C”

categories of agreements  anlaşma kategorileri
cause a disadvantage  bir zarara neden olmak
career  kariyer
commercial advertisement  ticarî reklâm
commercial announcement  ticarî ilân
compensation  tazminat
compensatory amount  telâfi edici tutar
conclude an agreement  anlaşma yapmak
cooperation  işbirliği

eBay Türkçe Sözlük “D”

debit balance  borç bakiyesi
decision of an arbitration board  tahkim kurulu kararı

eBay Türkçe Sözlük “E”

endorsement  tasdik/doğrulama; onaylama
exclusive distribution agreements  tek elden dağıtımanlaşmaları
exclusive purchasing agreements  tek elden satın almaanlaşmaları

eBay Türkçe Sözlük “F”

foreign trade  dış ticaret
franchise agreements  franchising anlaşmaları
free trade agreement  serbest ticaret anlaşması
free trade area  serbest ticaret alanı

eBay Türkçe Sözlük “G”

grant of licences by arbitration  tahkim yolu ile lisansverilmesi

eBay Türkçe Sözlük “H”

has agreed as follows  aşağıdaki gibi anlaşmıştır
have agreed on the following provisions (in convention)  aşağıdaki hükümler  üzerinde  anlaşmıştır (uluslararası  sözleşmelerde)
household appliances  ev aletleri

eBay Türkçe Sözlük “J”

job  iş/meslek

eBay Türkçe Sözlük “I-İ”

inter-enterprise agreement  şirketler arası anlaşma
Interim Agreement  Geçici Anlaşma
involve an advantage  bir avantaj içermek
international arbitration  uluslararası tahkim
joint  karma, ortak

eBay Türkçe Sözlük “L”

liberalisation of banking services  bankacılık hizmetlerinin  serbestleşmesi

eBay Türkçe Sözlük “M”

market economy  piyasa ekonomisi
(make) a reduction  indirim uygulamak
membership  üyelik
multilateral agreements  çok taraflı anlaşmalar
mutual advantage  karşılıklı yarar
minimal amount  asgari tutar

eBay Türkçe Sözlük “O”

occupation  uğraş (iş veya mesleği kapsar)

eBay Türkçe Sözlük “P”

position
post
profession meslek (yüksek öğrenim gerektiren iş)

eBay Türkçe Sözlük “N”

notification  tebliğ, bildirme
notification of inter-enterprise agreement  şirketler arası anlaşmayailişkin tebliğ

eBay Türkçe Sözlük “P”

partnership  şirket ; ortaklık
paying agency  ödeme kuruluşu
plurilateral agreements  çoklu anlaşmalar
proposed agreement  önerilen anlaşma

eBay Türkçe Sözlük “R”

ratification  onay (uluslararasıanlaşmalarda)
renew agreements  anlaşmaları yenilemek

eBay Türkçe Sözlük “S”

scope of application  uygulama alanı
specialisation agreement  uzmanlık anlaşması
status of a body  bir kurumun statüsü, bir  organın statüsü

eBay Türkçe Sözlük “W”

where appropriate  uygun olduğu hallerde
work  iş/çalışma

 

Benzer eBay analizleri:

Kaynaklar:

¹ eBay Dictionary

Yazan | 2017-05-16T20:27:22+00:00 Aralık 30th, 2013|Ekonomi|0 Yorum

Yazar Hakkında:

K.K.K’lığından emekli topçu kurmay albay. Kara Harp Okulu, Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun. 11 yıldan fazla süreyle NATO’da görev yaptı. Çok iyi seviyede Almanca ve İngilizce bilir. NATO, Harp Stratejisi, Küresel Siyaset, Küresel Terörizm konularında serbest yazar.

Bu analiz hakkında yorum yapmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: